Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: päivitetty 30.08.2021

I. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Venäjänbolonkat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta- alueena on Suomi. Kokous-ja pöytäkirjakielenä käytetään suomea.

II. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on

1. edistää rekisteröityjen puhdasrotuisten venäjänbolonkojen jalostusta

2. ohjata jäseniään vastuulliseen koirien pitoon

3. seurata ja toteuttaa venäjänbolonkoihin liittyvää tutkimus-ja koulutustoimintaa

4. toimia venäjänbolonkaharrastajien yhdyssiteenä

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestää jäsenilleen keskustelu-, neuvonta-ja koulutustilaisuuksia

2. järjestää näyttelyitä

3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

4. ohjaa jalostustoimintaa

5. seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla

6. pitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin

7. organisoi alueellista toimintaa

III. TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

IV. JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka hyväksyvät Venäjänbolonkat ry:n säännöt ja tarkoituksen ja, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä vähintään kunkin jäsenen nimi, osoite ja jäseneksi hyväksymispäivä, sekä jäsenyydenmuoto. Sen, joka aikoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenet eivät saa erillistä lehteä, jos sellaista on päätetty julkaista. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella tai ilmoituksen voi tehdä kasvatin omistaja itse. Kasvattaja tai kasvatin omistaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallitus voi muuttaa sen, jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai sen on tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Pentuejäsenet eivät saa erillistä lehteä, jos sellaista on päätetty julkaista. Pentuejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerralla vain yksi. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.

Kunniajäseniä voi yhdistyksellä olla kerrallaan kymmenen (10) kappaletta. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia jäseniä ovat: jäsenmaksunsa maksaneet ja 18 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja pentuejäsenet sekä heidän lisäkseen listatut kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Varsinaiselle jäsenelle, kunniajäsenelle, sekä kunniapuheenjohtajalle lähetetään jäsenlehti, jos sellaista on päätetty julkaista.

Äänivaltaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa paikalla ollessaan 1 (yksi) ääni. Valtakirjoja ei ole mahdollisuus käyttää.

Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua eräpäivään mennessä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä. Eronneiksi katsotuista liitetään nimilista pöytäkirjaan.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, kuten esimerkiksi vahingoittaa venäjänbolonkojen jalostustyötä sopimattomalla toiminnalla tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa hänet yksimielisellä päätöksellä yhdistyksestä.

Mikäli hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu jäsen katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus pyytää yhdistyksen kokousta tutkimaan asiansa jättämällä asiaa koskevan kirjelmän hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli erottamista käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa, suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä, vähintään 2/3 annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsenen tulleen erotetuksi yhdistyksestä.

V. JÄSENMAKSUT

1. Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä seuraavan toimintavuoden vuosijäsenmaksun suuruuden ja se peritään varsinaiselta-, perhe-ja pentuejäseniltä maaliskuun loppuun mennessä.

2. Perhe – sekä pentuejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta, eikä hänelle lähetetä jäsenlehteä, jos sellaista on päätetty julkaista.

3. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

4. Henkilön, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, tulee maksaa koko vuoden jäsenmaksu ja hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhdistyksen jäsenillä.

VI. YHDISTYKSEN OMAISUUS JA TOIMINNAN TUKEMISMUODOT

1. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahastoja, sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja arvopapereita.

2. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii: järjestämällä näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia, sekä rotuun liittyvillä pienimuotoisilla myyntituotteilla.

VII. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään 14 vrk ennen kokousta tai se lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

4. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

5. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Milloin joku kokouksessa oleva jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.

— Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen; – puheenjohtajan valitseminen – sihteerin valitseminen – kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen – kahden ääntenlaskijan valitseminen

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista.

——– Päätösasiat

5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.

7. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista tai kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.

9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimikaudelle.

10. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.

11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

12. Valitaan varsinaiset hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kertaa arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.

13. Valitaan varsinaiset hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään (3) varajäsentä. Varajäsenet valitaan aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

14. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

15. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuorolaisten tilalle. Jalostustoimikuntaan kuuluu enintään kuusi jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan ja myöhemmin vuoron mukaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunta on venäjänbolonka rodun jalostuksen neuvoa antava asiantuntijatoimikunta, joka on yhdistyksen vuosikokouksen valitsema. Jalostustoimikunta on hallituksen alaisuudessa toimiva itsenäinen elin, joka hoitaa yhdistyksen jalostusta käsitteleviä asioita ja noudattaa toiminnassaan jalostustoimikunnalle määritettyä toimintaohjetta. Jalostustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai vähintään kun puolet jalostustoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Jalostustoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kokoukset voidaan hoitaa, paikallaolokokouksina, sähköisinä kokouksina tai puhelinkokouksina. Yksittäinen jalostustoimikunnan jäsen voi osallistua läsnäolokokoukseen puhelimen tai muun viestintävälineen välityksellä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16. Käsitellään ja päätetään muut hallituksen ja jäsenten esityslistalle määräajassa esittämät asiat.

17. Keskustallaan muista kokouksessa esille tulevista asioista, joista ei ole tehty esitystä määräajassa esityslistalle.

VIII. HALLITUS

1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, sekä vähintään (1) tai enintään kolme (3) varajäsentä. Kaikkien tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varsinaisen jäsenen toimimaan varapuheenjohtajana. Varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kertaa arvan ja myöhemmin vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Varajäsenet saavat olla paikalla kaikissa hallituksen kokouksissa, mutta eivät omaa äänestysoikeutta, ilman että joku varsinaista hallituksen jäsenistä olisi poissa tai estynyt osallistumaan äänestykseen. Tällöin hallitus valitsee hallituksen varajäsenistä edustajan sijaistamaan varsinaista hallituksen jäsentä kertaluonteisesti tai määräajaksi.

2. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

3. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaista jäsentä tai varajäsentä on paikalla.

4. Hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisesti verkossa tai puhelimitse. Näissä em. sähköisissä kokouksissa tehtävät päätökset on kirjattava seuraavassa hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

Hallituksen tehtävänä on:

1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön

2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

4. valita varsinaisista hallituksen jäsenistä yhdistykselle varapuheenjohtaja

5. valita yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja muut tarvittavat, toimihenkilöt sekä tarpeelliseksi katsottujen toimikuntien jäsenet. Toimihenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

6. tarpeen vaatiessa asettaa toimikuntia ja työvaliokunta valmistelemaan kertaluonteisia asioita ja käyttää asiantuntijoita

IX. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

1. Näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä ehdotus yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa ne halutaan käsiteltävän. Hallituksen on esitettävä muutosehdotus lausunnollaan varustettuna, seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeviin ehdotuksiin vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava aikaa ainakin kuukausi.

2. Jos yhdistys puretaan tai se lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti, venäjänbolonka rodun eteen tehtävän työn hyväksi.

X. YHDISTYSLAKI

1. Yhdistys noudattaa yhdistyslain määräyksiä.