Aluetoiminnan toimintaohje ja toiminnan tukeminen 1.1.2022

Aluetoiminnalla on edistetty venäjänbolonka rodun harrastusta, kasvatusta, jalostusta ja tehty rotua tunnetuksi paikallistasolla sekä erityisesti
edesautettu rotua harrastavien jäsenten verkostoitumista. Alueellisesti on muun muassa järjestetty venäjänbolonkaharrastajien tapaamisia, pikkujouluja ja näyttelyharjoituksia.

Tällä hetkellä Venäjänbolonkat ry:n kotisivuilla on kahdeksan aluetoiminnan yhteystiedot. Aluetoi- minnan tilanne on päivitetty alkuvuodesta 2022.

Venäjänbolonkat ry:n aluetoiminnalta edellytetään seuraavaa:
  • toiminnalla tulee olla vastuullinen nimetty vetäjä, jonka yhteystiedot ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
  • aluetapaamisten tulee olla kaikille avoimia, jotta jokaisella rodusta kiinnostuneella olisi mahdollisuus niin halutessaan osallistua toimintaan
  • aluetoiminnan tapaamisesta tulee ilmoittaa etukäteen aluetoiminnan omalla Facebook-sivulla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla, jotta uudetkin jäsenet saisivat tiedon toiminnasta
Kustannusten tukeminen:
  • tuen saadakseen aluetoiminnalta edellytetään aktiivista toimintaa. Aktiivisuus tarkoittaa, että tapaamisia on vähintään neljä kertaa vuodessa
  • tapaamisista edellytetään pidettäväksi kirjanpitoa, josta selviää osallistujien määrä ja tapaamisten päivämäärä
  • aluetoiminnan on mahdollista hakea yhdistyksen tukea hallivuokrien, tapaamisten, kouluttajan ynnä muiden aluetoiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi 30 € kaksi kertaa vuodessa, kerran kevät- ja kerran syyskaudella.
  • yhdistyksen maksama tuki kohdennetaan aluetoiminnassa mukana olevien yhdistyksen jäsenten käyttöön
  • tuki maksetaan yhdistyksen budjetoitujen määrärahojen puitteissa
  • alueyhdyshenkilön tulee etukäteen ennen tuetun tapaamisen järjestämistä varmistaa rahastonhoitajalta budjetin määrärahojen tilanne. Tuki maksetaan alueyhdyshenkilölle takautuvasti rahastonhoitajalle toimitettua kuittia ja maksutietoja vastaan.